Karl Latham/Mark Egan/Teddy Kumpel at Shanghai Jazz